SPLOŠNI HIGIENSKI NAČRT ZA ZMANJŠEVANJE MOŽNOSTI PRENOSA OKUŽBE Z NALEZLJIVIMI BOLEZNIMI IN PROTOKOLI ZA ZAGOTOVITEV DELA V ČASU COVID-19 (PŠ Bukovica)

(Priloga hišnega reda)

 

Vrnitev 1. VIO, v torek, 26. 1. 2021

 

Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v OŠ

Za preprečevanje prenosa okužbe s SARS-CoV-2 se je priporočljivo držati smernic NIJZ-ja. Z osnovnim pedagoškim vodilom, da se v šoli ohranjajo oddelki učencev v celoti, to sicer ni združljivo, saj nam to ne dopuščajo tako kadrovski kot prostorski pogoji. Smo pa pripravili ukrepe, da čim bolj zmanjšamo prenos okužbe.

 

Najpomembnejša pot prenosa korona virusa je preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok, predmetov in površin. Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v:

 • vzdrževanje čim večje možne medsebojne razdalje in s tem v preprečevanje kapljičnega prenosa.
 • V redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v preprečevanje kontaktnega prenosa.
 • Ustrezno higieno kašlja.
 • Temeljito zračenje prostorov večkrat dnevno.
 • Obvezno nošnjo zaščitnih mask zaposlenih, učencev in učenk v objektu šole. Zaposleni jo nosijo ves čas, učenci pa skupnih prostorih šole (garderobe, hodniki, jedilnica). V učilnicah-»mehurčku« učenci in učenke ne nosijo mask.
 • Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.

 

Zdravstvene omejitve:

 1. V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma obiskovalci.

 

Splošni higienski in preventivni ukrepi:

 1. Seznanitev učencev z vzdrževanjem higiene rok, kašlja in kihanja poteka večkrat dnevno. V ta namen šola objavi plakate in drugo gradivo.
 2. Ob vstopu v šolo si odrasla oseba razkuži roke. Razkužilo je v učilnicah in nameščeno na vhodih v šolo na varno višino.
 3. Za vse zaposlene je nošnja mask obvezna v objektu šole. Učenci od 1. do 3. razreda pa jo nosijo v skupnih prostorih šole (hodniki, jedilnica in večnamenski prostor, garderobe). Maske učencem zagotovijo starši.
 4. Za zaščito pred okužbo je potrebno:
 • redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo (učenci si po jutranjem vstopu v učilnico temeljito umijejo roke, prav tako obvezno po vsaki uporabi toaletnega prostora)
 • upoštevanje higiene kašlja,
 • zračenje učilnic in drugih prostorov, ki to omogočajo večkrat dnevno (pred poukom in med odmori, na stežaj odprta okna so lahko le v navzočnosti odrasle osebe!),
 • redno, dnevno čiščenje in razkuževanje vseh prostorov in površin,
 • da se učenci posameznih oddelkov med odmori zadržujejo v učilnicah,
 • da učitelj po uporabi pripomočkov/orodij le te razkuži za seboj oziroma jih za teden dni pusti v karanteni (jih ne uporablja),
 • da učbenike za na klop učenci uporabljajo prilagojeno,
 • da si učenci nujno umijejo roke pred in po uporabi didaktičnih pripomočkov,
 • da se uporabljajo sanitarije najbližji matični učilnici, počaka se pred njimi, če so zasedena (okna v toaletnih prostorih morajo biti ves čas odprta, da se prostori ustrezno zračijo).
 1. V kabinetih se lahko naenkrat zadržuje le toliko zaposlenih, da lahko ohranjajo varno medsebojno razdaljo 1,5-2 m.
 2. Uporaba prostorov s strani klubov, društev in drugih uporabnikov šolskih prostorov (telovadnica, učilnice, večnamenski prostor) za izvajanje njihove dejavnosti trenutno ni možna.

 

Vstopanje in izstopanje iz šole ter gibanje po šoli:

 1. Učenci prihajajo v šolo pet minut pred pričetkom pouka.
 2. Vhodi v šolo bodo v dopoldanskem času zaklenjeni. Glavni vhod je odprt od 6.00 do 8.00. Stranski vhod je odprt od 6.00 do 8.00. Vhoda v šolo med 6. in 8. uro nadzoruje učitelj v jutranjem varstvu. Glavni vhod je izven navedenega časa zaprt in ga odklepa kuharica ali učitelj.
 3. Učenci vozači prihajajo v šolo z zadnjim možnim avtobusom ali kombijem in odhajajo s prvim možnim avtobusom ali kombijem (glede na pričetek/zaključek svojega urnika). Na pričetek pouka počakajo v jutranjem varstvu, po zaključku pa v podaljšanem bivanju.
 4. Učenci 2. in 3. r. razreda prihajajo v šolo skozi glavni vhod, učenci 1.. r. pa skozi stranski vhod. V garderobi se na ustreznem mestu preobujejo in gredo v svojo učilnico.
 5. Zaposleni vstopajo skozi glavni vhod in ga za sabo zaklepajo.
 6. Obiskovalci ob prihodu pozvonijo na zvonec pri stranskih vratih. Odklene jim kuharica ali učitelj ter v zvezek pri stranskem vhodu zapiše, kdo je prišel na šolo in h komu. Starši svoje otroke počakajo na terasi pred šolo.
 1. Po šoli se gibamo kot v prometu – desna stran.
 2. Po zaključku pouka učenci ostanejo v svojih učilnicah.
 1. Odhod iz podaljšanega bivanja. Ob izbrani uri bo otrok čakal na terasi pred šolo oziroma bo sam napoten iz šole, če bodo starši tako napisali. Zaradi organizacije dela je nujno, se starši dosledno držijo izbrane ure in po otroka prihajajo točno.

Izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa:

 1. Strokovni delavci vodijo seznam prisotnih pri obveznem in razširjenem programu v aplikaciji eAsistent.
 2. Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah za učence od 1. do 3. razreda ali na prostem. Med odmori učenci ostajajo v matični učilnici, razen za odhod na stranišče – posamezno in izmenjaje.
 3. Pouk športa poteka tudi v telovadnici. Učenci se preoblačijo v učilnici. Če vreme dopušča, se pouk športa izvede zunaj. Športne rekvizite, ki se jih uporabi, učitelj razkuži oziroma jih ne uporablja en teden.
 4. Podaljšano bivanje, jutranje varstvo in varstvo vozačev poteka v svojih stalnih skupinah, kjer skušamo ohranjati medsebojno razdaljo. Zagotovljen je stalen prostor in učitelj. Učitelji vodijo  evidenco sprotno in dosledno.
 5. Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.
 6. Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli.
 7. Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2.
 8. Učitelji izvajajo GU s starši in druge oblike pridobivanja informacij na daljavo preko videopovezave ali telefona.
 9. Učitelj izvaja RS na daljavo preko videopovezav.
 10. Sestanki zaposlenih bodo potekali na daljavo prek videopovezav.
 11. Javnih ali skupinskih dogodkov (npr. predstave, proslave, razstave, koncerti, tekmovanja…) ne bomo organizirali.

 

Prehrana:

 1. Učenci s sabo prinesejo bidone in vanjo natočijo vodo.
 2. Malica se organizira v matični učilnici za učence od 1. do 3. razreda.
 3. Malico za učence kuharica pripravi pred posamezno učilnico, posamezni učitelji malico prevzamejo in odnesejo v učilnico. Dežurni učenci po zaključeni malici ostanke hrane in embalažo ter posodo (vedro, skodelice) vrnejo nazaj pred učilnico.
 4. Kosilo poteka v učilnici podaljšanega bivanja po določenem razporedu in pod nadzorom  učiteljev OPB. Za eno mizo sedijo učenci istega razreda, sicer je vmes razmak (1,5 m–2 m). Mize se pred kosilom razkuži.

 

Protokol dela v kuhinji:

 1. Ravnanje z živili mora potekati skladno z sistemom HACCP.
 2. Med pripravo hrane in deljenjem obrokov je obvezno nošenje zaščitnih mask, rokavic, dnevno čistih oblačil in redno umivanje rok.
 3. Kuhinjsko osebje redno skrbi za čiščenje in razkuževanje kuhinjskih prostorov, jedilnih površin in spremljevalnih prostorov kuhinje.

 

 

Protokol čiščenja:

 1. Organizira se dopoldansko dežurstvo gospodinjke, ki v dopoldanskem času od 7.00 do konca pouka čisti in razkužuje učilnice, mize, stikala, kljuke, pipe, umivalnike, sanitarije in druge površine, ko so ti prosti.
 2. Za razkuževanje tal uporabljamo 5% natrijev hipoklorit, za delovne površine in učne pripomočke pa pršilo z razkužilom za roke in krpo.
 3. Posebna pozornost se nameni celovitemu čiščenju toaletnih prostorov, učilnic in garderob. Po zaključku pouka se počistijo tudi garderobe in telovadnica za popoldansko vadbo.

 

 

Ravnanje v primeru suma na okužbo s korona virusom oz. znaki covid-19:

 1. V primeru slabega počutja in pojava simptomov bolezni Covid-19 (npr. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, motnje okušanja in vonja) učenec ostane doma. Starši učenca po telefonu kontaktirajo otrokovega osebnega zdravnika ter upoštevajo njegova navodila. O tem se obvestijo šolo (razrednika) po elektronski pošti oz. telefonu.
 2. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in znake korona virusa ali neke druge bolezni, učenca odpelje v poseben prostor izolirno sobo (kabinet v pritličju šole) in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. Po odhodu se prostor razkuži.

 

Šola redno obvešča starše in učence o aktualnih informacijah preko spletne strani šole in sporočil v eAsistentu.

 

Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID 19 so dosegljiva na spletni strani: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

 

 

 

Vodja PŠ Tadeusz Sadowski,

Irena Benedičič

Marko Primožič, ravnatelj

 

Dostopnost