SPLOŠNI HIGIENSKI NAČRT ZA ZMANJŠEVANJE MOŽNOSTI PRENOSA OKUŽBE Z NALEZLJIVIMI BOLEZNIMI IN PROTOKOLI ZA ZAGOTOVITEV DELA V ČASU COVID-19 (PŠ Bukovica)

(Priloga hišnega reda)

 

Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v OŠ

Za preprečevanje prenosa okužbe s SARS-CoV-2 se je priporočljivo držati smernic NIJZ-ja. Z osnovnim pedagoškim vodilom, da se v šoli ohranjajo oddelki učencev v celoti, to sicer ni združljivo, saj nam to ne dopuščajo tako kadrovski kot prostorski pogoji. Smo pa pripravili ukrepe, da čim bolj zmanjšamo prenos okužbe.

 

Najpomembnejša pot prenosa korona virusa je preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok, predmetov in površin. Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v:

 • Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje kapljičnega prenosa.
 • V redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v preprečevanje kontaktnega prenosa.
 • Obvezno nošnjo zaščitnih mask v zaprtih prostorih – izjema je delo v razredu, kabinetu ali pisarni, če je zagotovljena medsebojna razdalja vsaj 1,5 m.
 • Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.

 

Zdravstvene omejitve:

 1. V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma obiskovalci.

 

Splošni higienski in preventivni ukrepi:

 1. Seznanitev učencev z vzdrževanjem higiene rok, kašlja in kihanja poteka večkrat dnevno. V ta namen šola objavi plakate in drugo gradivo.
 2. Ob vstopu v šolo si odrasla oseba razkuži roke. Razkužilo je v učilnicah in nameščeno na vhodih v šolo na varno višino.
 3. V skupnih prostorih šole (hodniki, garderobe) je nošnja mask za zaposlene, učence od 1. do 5. razreda in obiskovalce glede na navodila NIJZja priporočljiva skladno s splošnimi in specifičnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Maske učencem zagotovijo starši. Lahko pa uporabljate tudi drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta, buf…)
 4. Za zaščito pred okužbo je potrebno:
 • redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo (učenci si po jutranjem vstopu v učilnico temeljito umijejo roke, prav tako obvezno po vsaki uporabi toaletnega prostora)
 • upoštevanje higiene kašlja,
 • zračenje učilnic in drugih prostorov, ki to omogočajo večkrat dnevno (pred poukom in med odmori, na stežaj odprta okna so lahko le v navzočnosti odrasle osebe!),
 • redno, dnevno čiščenje in razkuževanje vseh prostorov in površin,
 • da se učenci posameznih oddelkov med odmori zadržujejo v učilnicah,
 • da učitelj po uporabi pripomočkov/orodij le te razkuži za seboj oziroma jih za teden dni pusti v karanteni (jih ne uporablja),
 • da učbenike za na klop učenci uporabljajo prilagojeno,
 • da si učenci nujno umijejo roke pred in po uporabi didaktičnih pripomočkov,
 • da se uporabljajo sanitarije najbližji matični učilnici, počaka se pred njimi, če so zasedena (okna v toaletnih prostorih morajo biti ves čas odprta, da se prostori ustrezno zračijo).

5. Uporaba prostorov s strani klubov, društev in drugih uporabnikov šolskih prostorov (telovadnica, učilnice, večnamenski prostor) za izvajanje njihove dejavnosti je možna po zaključeni šolski dejavnosti v   posameznem prostoru in razkuževanju prostorov. Uporabo teh prostorov ureja drug protokol, ki ga pripravi šola v sodelovanju z ustanoviteljem šole in ob upoštevanju navodil NIJZ.

 

Vstopanje in izstopanje iz šole ter gibanje po šoli:

 1. Učenci prihajajo v šolo pet minut pred pričetkom pouka.
 2. Vhodi v šolo bodo v dopoldanskem času zaklenjeni. Glavni vhod je odprt od 6.00 do 8.00. Stranski vhod je odprt od 7.00 do 8.00. Vhoda v šolo med 6. in 8. uro nadzoruje učitelj v jutranjem varstvu. Glavni vhod je izven navedenega časa zaprt in ga odklepa kuharica ali učitelj.
 3. Učenci vozači prihajajo v šolo z zadnjim možnim avtobusom ali kombijem in odhajajo s prvim možnim avtobusom ali kombijem (glede na pričetek/zaključek svojega urnika). Na pričetek pouka počakajo v jutranjem varstvu, po zaključku pa v podaljšanem bivanju.
 4. Učenci 1. – 3. r. razreda prihajajo v šolo skozi glavni vhod, učenci 4. in 5. r. pa skozi stranski vhod. V garderobi se na ustreznem mestu preobujejo in gredo v jutranje varstvo oz. svojo učilnico.
 5. Zaposleni vstopajo skozi glavni vhod in ga za sabo zaklepajo.
 6. Starši in vsi ostali obiskovalci šole vstopajo skozi glavni vhod. Ob prihodu pred šolo pozvonijo. Odklene jim kuharica ali učitelj ter v zvezek v zbornici zapiše, kdo je prišel na šolo in h komu.
 7. Po šoli se gibamo kot v prometu – desna stran.
 8. Po zaključku pouka učitelj pospremi učence v podaljšano bivanje.
 9. Odhod iz podaljšanega bivanja. Ob izbrani uri bo otrok čakal na terasi pred šolo oziroma bo sam napoten iz šole, če bodo starši tako napisali. Zaradi organizacije dela je nujno, se starši dosledno držijo izbrane ure in po otroka prihajajo točno.

Izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa:

 1. Strokovni delavci vodijo seznam prisotnih pri obveznem in razširjenem programu v aplikaciji eAsistent. V PB, pri združevanju oddelkov (po 15.00), je prisotnost učencev razvidna iz seznama učencev, ki se vodi učitelj v PB v papirni obliki.
 2. Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah za učence od 1. do 5. razreda ali na prostem. Med odmori učenci ostajajo v matični učilnici, razen za odhod na stranišče – posamezno in izmenjaje.
 3. Pouk športa poteka tudi v telovadnici. Do 5. razreda se učenci preoblačijo v učilnici. Če vreme dopušča, se pouk športa izvede zunaj. Športne rekvizite, ki se jih uporabi, učitelj razkuži oziroma jih ne uporablja en teden.
 4. Podaljšano bivanje, jutranje varstvo in varstvo vozačev poteka v svojih stalnih skupinah, kjer skušamo ohranjati socialno distanco. Zagotovljen je stalen prostor in učitelj. Učitelji vodijo  evidenco sprotno in dosledno.
 5. Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.
 6. Ekskurzije in šole v naravi bomo izvedli, če bodo razmere na destinacije varne.
 7. Dnevi dejavnosti se večinsko izvajajo na šoli, razen tistih kjer izvajalci zagotovijo ustrezne pogoje za varno izvajanje DD. Skupine učencev bodo ločene.
 8. Plavalni tečaj se organizira na bazenu ob upoštevanju vseh ukrepov NIJZ.
 9. Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo učenci istega oddelka, odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z masko).
 10. Govorilne ure bomo izvajali v živo in sicer po razporedu, ki ga bodo pripravili učitelji. Po vsaki GU učitelj razkuži mizico in kljuke. Učitelji lahko izvedejo GU s starši in druge oblike pridobivanja informacij tudi na daljavo preko videopovezave ali telefona.
 11. Roditeljske in druge sestanke s starši bomo izvedli v živo v prostorih šole ob upoštevanju higienskih in preventivnih ukrepov (ustrezna razdalja, v učilnici pod pogojem, da imajo vsi starši oz. zakoniti zastopniki nameščene zaščitne maske, razkuževanje rok). Predlagamo udeležbo le enega starša. Če izvedba v živo ne bo mogoča, jih bomo izpeljali preko na daljavo preko videopovezav.
 12. Sestanki zaposlenih bodo potekali v živo ali na daljavo prek videopovezav. Kadar bodo v živo, smo vsi dolžni upoštevati priporočila glede medosebne razdalje ter uporabe maske in navodil NIJZ.
 13. Organiziranje javnih ali skupinskih dogodkov oziroma udeležba na njih (npr. predstave, proslave, razstave, koncerti, tekmovanja…) je odsvetovana oz. se jih lahko izvede le ob zagotavljanju vseh varnostnih ukrepov NIJZ.

 

Prehrana:

 1. Učenci s sabo prinesejo bidone in vanjo natočijo vodo.
 2. Malica se organizira v matični učilnici za učence od 1. do 5. razreda.
 3. Malico za učence kuharica pripravi pred posamezno učilnico, posamezni učitelji malico prevzamejo in odnesejo v učilnico. Dežurni učenci po zaključeni malici ostanke hrane in embalažo ter posodo (vedro, skodelice) vrnejo nazaj pred učilnico.
 4. Kosilo poteka v učilnici podaljšanega bivanja po določenem razporedu in pod nadzorom  učiteljev OPB. Za eno mizo sedijo učenci istega razreda, sicer je vmes razmak (1,5 m–2 m). Mize se pred kosilom razkuži.

 

Protokol dela v kuhinji:

 1. Ravnanje z živili mora potekati skladno z sistemom HACCP.
 2. Med pripravo hrane in deljenjem obrokov je obvezno nošenje zaščitnih mask, rokavic, dnevno čistih oblačil in redno umivanje rok.
 3. Kuhinjsko osebje redno skrbi za čiščenje in razkuževanje kuhinjskih prostorov, jedilnih površin in spremljevalnih prostorov kuhinje.

 

 

Protokol čiščenja:

 1. Organizira se dopoldansko dežurstvo čistilke. Dežurna čistilka v dopoldanskem času od 7.00 do konca pouka čisti in razkužuje učilnice, mize, stikala, kljuke, pipe, umivalnike, sanitarije in druge površine, ko so ti prosti.
 2. Za razkuževanje tal uporabljamo 5% natrijev hipoklorit, za delovne površine in učne pripomočke pa pršilo z razkužilom za roke in krpo.
 3. Posebna pozornost se nameni celovitemu čiščenju toaletnih prostorov, učilnic in garderob. Po zaključku pouka se počistijo tudi garderobe in telovadnica za popoldansko vadbo.
 4. Razpored ostalih čistilk se pa po potrebi prerazporedi.

 

Ravnanje v primeru suma na okužbo s korona virusom oz. znaki covid-19:

 1. V primeru slabega počutja in pojava simptomov bolezni Covid-19 (npr. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, motnje okušanja in vonja) učenec ostane doma. Starši učenca po telefonu kontaktirajo otrokovega osebnega zdravnika ter upoštevajo njegova navodila. O tem se obvestijo šolo (razrednika) po elektronski pošti oz. telefonu.
 2. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in znake korona virusa ali neke druge bolezni, učenca odpelje v poseben prostor izolirno sobo (kabinet v pritličju šole)) in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. Po odhodu se prostor razkuži.
 3. Ravnatelj šole o potrjenem primeru COVID 19 in o morebitnem delnem zaprtju šole seznani Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport po telefonu 01 400 52 69 ali 030 483 010 in ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Kranj.
 4. Če je izražen sum na COVID 19 s strani staršev ali sum bolezni zaposlenih pri sebi ali ožjih družinskih članih, se ravnatelj posvetuje pri epidemiologu z območne enote NIJZ. Potrjeno bolezen javi na MIZŠ.
 5. Roditeljske in druge sestanke bomo izvedli v živo v skupnih prostorih šole ob upoštevanju higienskih in preventivnih ukrepov (ustrezna razdalja,  v učilnici pod pogojem, da imajo vsi starši oz. zakoniti zastopniki nameščene zaščitne maske, razkuževanje rok). Predlagamo udeležbo le enega starša. Če izvedba v živo ni mogoča, jih bomo izpeljali preko video sestankov.

 

Šola redno obvešča starše in učence o aktualnih informacijah preko spletne strani šole in sporočil v eAsistentu.

 

UKREPI v skladu z modelom B

 

Seznanitev z ukrepi (infografike, obvestila, predavanja itd.) Starši, zaposleni, učenci
Samo zdrave osebe +
Upoštevanje zdravstvenih omejitev pri zaposlenih in učencih +
Umivanje/razkuževanje rok +
Higiena kihanja in kašlja +
Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami +
Zadostna medosebna razdalja vsaj 1,5 do 2 metra v mirovanju, pri gibanju večja

+

težko

Uporaba mask (zaposleni, učenci) + (učenci od 1. razreda dalje)
Čiščenje in razkuževanje površin +
Zračenje prostorov +
Mešanje skupin (JV, OPB, zbor) dezinfekcija
Urnik uporabe prostorov URNIK
Določene poti gibanja (koridor) PROMET – desna stran
Sestanki na daljavo (roditeljski sestanki, govorilne ure) +
Odsvetovanje prireditev e-prireditve
Ekskurzije in šole v naravi Preverjene destinacije
Poseben režim pri predmetu šport (garderobe) razkuževanje
Poseben režim pri igrah na zunanjem igrišču +
Spodbujanje pouka na prostem +
Vodenje evidence prisotnosti, tudi za zunanje obiskovalce Učitelji in kuharica (zvezek se hrani na stranskem vhodu)
Določen prostor, kamor se lahko umakne obolelega Spodnji kabinet

 

Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID 19 so dosegljiva na spletni strani: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

 

POVEZAVE: Kaj lahko storim, da preprečim širjenje korona virusa?

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_prepreci

tev-sirjenja.pdf

 

 

O zgoraj naštetih ukrepih za preprečevanje okužb je razpravljal učiteljski zbor v četrtek 27. 8. 2020 in sprejel predlog ukrepov. Zaradi spremembe navodil NIZJ je ukrepe ponovno obravnaval in sprejel 31. 8. 2020.

 

Administrativno in tehnično osebje je ravnatelj seznanil z ukrepi 31. 8. 2020.

 

Škofja Loka, 31. 8. 2020

 

 

Marko Primožič, ravnatelj

 

 

Dostopnost